s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

ESİR KARSA DESTAN

ESİR KARSA DESTAN

Yetih ol efendim vesf edim hâlın
Fihri behre gama dalıfdı Kars’ın
Feleh zindanında zir-i dest edif
Zevki zulûmata dönüfdü Kars’ın
 
Mosgof beni Asfer o galbi gara
Ehl-i imanları düşürdü zâra
Bin iki yüz dohsan içünnen sora
Tehlim tarihatı dolufdu Kars’ın
 
Belaya musahhar gavgalı başı
Zulumnan haşr oldu toprağı daşı
Yevmu’l-gıyamete teşbihdi işi
Devri ahır şere gelifdi Kars’ın
 
Cumadan cumaya zikir vadesi
Camiler verirdi mezin nidası
Daha gelmez oldu tekbir sedası
Tebdili tagayyur olufdu Kars’ın
 
Urus gabrisdanı etdi târumâr
Ziyaret türbeler çeker âh u zâr
Şehitlerin figân intizârı var
Gahrına beddua gılıfdı Kars’ın
 
Senger tabyalıydı elvanlı dağlar
Yirmi dört camisi melul gan ağlar
Akıbet hep yıhar zenkleri bağlar
Zevalı haddini bulıfdu Kars’ın
 
Urus toplarını endirdi düze
Geçirdi Gümrü’den endi Tiflis’e
Al Osman Devleti görünmer göze
Etrafını Moskof alıfdı Kars’ın
 
Urus şeriyyatı eyledi naçar
Vekil ablagatı “Zagon”a gaçar
Selama “Zirdesti” deyif baş açar
Sualı “Silest”e salıfdı Kars’ın
 
Hakg’ın gazabınnan gedilmez dâda
Emrine muntazır bu canım feda
Cenab-ı lemyezel hikmet-i Huda
Kalemini böyle çalıfdı Kars’ın
 
Müminler yasdadı müşrikler şendi
Yazıh gülşen eller verana döndü
Bülbülsüz bağlara garğalar gondu
Gışa döndü gülü solufdu Kars’ın
 
Bu destan-ı vasf-ı arz-ı hâl gayır
Ulu vilayete hünkâra duyur
Agıbetin Allah edeceh hayır
İşi bir gadiye galıfdı Kars’ın
 
Sevda aşk ataşı gam cezasında
Üy-be-üy cismimin var azasında
93’te Şenlik yol ortasında
Ahvâlini böyle bilifdi Kars’ın (113)
 

kaynak 
Cengiz GÖKŞENUluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/3 2012 s. 118-135, TÜRKİYE

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır