s1
asiksenlik@gmail.com
0 212 572 33 33

CAN BİZAR DESTANI

CAN BİZAR DESTANI

Millet gumandanı Vağarşak Ağa
Sabreyle başına gör neler gelir?
Yığıfsan başına bir bölüh dığa
Deme ki onnardan bir hüner gelir
 
Uyma Can Fidaya o kahdağana
Bir gün şeherini verer talana
Ne Bakü’ye benzer ne de Şirvan’a
Hazır ol üsdüne yüz bin er gelir
 
Sene herze veren can fida puşttur
Bu fundun ahırı vAllahı boşdur
Müslüman deyilen goç oğlu goçdur
Ey bil ki bu meydan sene zor gelir
 
Şüregel sancağı yalnız galıfdı
Ağ Baba bu işe müşdağ olufdu
Bin beş yüz Çıldır’lı hazır gelifdi
Geçif baş u cannan ser-be-ser gelir
 
Kazak Borçalı’da dava düzerler
Teke’ye Türkmen’e kağız yazarlar
Onlardan ceng günü üsden azarlar
Biri bin adama barabar gelir
 
Tel çekerem Lezgi tamam gelirler
Böyüh küçüh demez kelle alırlar
Bu cıhana hemen tufan sanırlar
O zaman başına dünya dar gelir
 
Baku’de oturan bir yüce nişan
Desdigir eylesin ol Gani Süphan
Takızâde Zeynel bir Hanoğluhan
Yanında gulları mutasar gelir
 
Bir kağız yazmışam Celal-ı Kürd’e
O zaman cavap ver merdoğlu merde
Sehsen bin pür silah tamam bir yerde
Yeriyip Kürdisdan küllî var gelir
 
Yazmışam Şavşat’a hem Acara’ya
Camal Bey el goydu bu macaraya
Gelif Ahıska, Posof bir araya
Baş goyuf bu yola ne ki var gelir
 
Al Osman devleti padişahımız
Evvel Allah sora o penahımız
Çekdirer gılıcı açar râhımız
Emreder esgere çoş verir gelir
 
Vali vilayetten gelir cavabı
Onnarın da men olmuşam sebebi
Aynalı tüfengin yokdur hesabı
Elli milyon fişeng hem gatar gelir
 
Şenlik’em sığındım yardımçım Allah
Dinimiz Muhammet Elhamdulillah
Ağam Şah-ı Merdan ol Veliyullah
Çekif Zülfikâr’ı şir-i ner gelir (117)
 
Cengiz GÖKŞEN
 
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/3 2012 s. 118-135, TÜRKİYE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/3 2012 p. 118-135, TURKEY

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır